Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Постинг
20.03.2007 10:01 - За затварянето на торент тракерите
Автор: thehobbit Категория: Политика   
Прочетен: 60490 Коментари: 97 Гласове:
0

Последна промяна: 21.03.2007 17:49


Приятели ме помолиха да напиша по-подробно мнението си за събитията около затварянето на торент сайтовете през миналата седмица. Аз самият имах нужда да прочета някое по-обективно мнение, и за улеснение сам го написах преди това. 

Техническата информация и някои от същностните заключения в материала дължа на Dzver, чийто безценен блог препоръчвам на всички читатели. 

Ето и текста: 

 

 

1. Същност на обмена на файлове чрез торент програми

 

Дейността на ГДБОП през изминалата седмица представлява натиск за затваряне на т.нар. “торент-тракери”, т.е. интернет страници, изградени на база на специфичен софтуер за обмен на торент файлове. Тези програми, изграждайки уебсайтове, осигуряват възможност на регистрирани потребители на интернет да обменят информация, която се намира единствено на техните лични компютри. “Тракерът” съхранява единствено ограничена идентификационна информация (хаш) на файловете, които се намират на личните компютри на потребителите.

 

“Торент-тракерът” не е забранена програма и няма никаква причина да бъде забранена по действащото българско законодателство. Тя не е изградена чрез нарушение на авторски права върху програмните кодове (сорсове), върху приложни програми, интерфейс или оформление (дизайн). Сама по себе си торент-програмата (тракер) е напълно законна.

 

Насилственото затваряне на торент-тракерите е директно нарушение на Конституцията на Р България:

 

« …Чл. 40. (1) Печатът и другите средства за масова информация са свободни и не подлежат на цензура.

(2) Спирането и конфискацията на печатно издание или на друг носител на информация се допускат само въз основа на акт на съдебната власт, когато се накърняват добрите нрави или се съдържат призиви за насилствена промяна на конституционно установения ред, за извършване на престъпление или за насилие над личността. Ако в срок от 24 часа не последва конфискация, спирането преустановява действието си.

Чл. 41. (1) Всеки има право да търси, получава и разпространява информация. Осъществяването на това право не може да бъде насочено срещу правата и доброто име на другите граждани, както и срещу националната сигурност, обществения ред, народното здраве и морала…» .

 

2. Участници в обмена на файлове чрез торент програми

 

В обмена чрез торент програми участват: Собственик/администратор на интернет сайта, изграден от торент-тракера, ъплоудъри или лица, които имат права да споделят нова информация от своите компютри и съответно – да качват “хашове” на сайта, лийчъри или лица, които използват тракера, за да добиват информация и сийдъри или лица, които споделят информация, която са добили, но като използват “хашове”, качени само и единствено от ъплоудърите.   Всички торент-тракери осъществяват строг контрол върху ъплоудърите, за да не допускат качването на хашове към забранена информация (i.e. детска порнография, расистки материали и т.н.), която се намира на компютъра на потребителя. Тракерите обикновено имат система за известяване за нарушени авторски права и когато получат съобщение от титуляр на авторско право, преустановяват нарушението.

 

Сийдърите и лийчърите обменят информация, но не споделят цели файлове (например .avi филмови файлове, а само части от тях от различни източници). Тези участници се наричат с общото име “пиъри”, т.е. свързани лица. Ако един потребител добива информация, той едновременно я добива и от лийчъри и от сийдъри, същевременно я и споделя. Мнозинството от тях нямат възможност да се осведомят дали информацията, която споделят, има защитени авторски права или не. По-съществено е, че те влизат в пряк контакт помежду си и извършват взаимен обмен на информация.

 

 

3. Извършвани нарушения на авторски права (АП) при обмен на файлове чрез торент програми; Лица, извършващи нарушенията.

 

При използването на обмен на файлове чрез торент-тракер е възможно, без да е необходимо, да се допуснат нарушения на права на авторите на споделяните произведения. Типичен пример са допусканите нарушения на:

 

«…Чл. 97 от ЗАПСП

…………

12. (нова - ДВ, бр. 99 от 2005 г.) запаметява под цифрова форма в електронен носител филми или други аудио-визуални произведения, музикални произведения, изпълнения, звукозаписи, записи на филми или други аудио- визуални произведения…»

 

Нарушението по т.12 се извършва често от «лийчъри», т.е. от лицата, които добиват споделената от други лица информация. Естествено, във всеки отделен случай контролните органи следва да установят дали е налице виновно поведение на лицето, както и дали действието му не попада под някоя от хипотезите на законно използване на обекти на авторско право:

 

«…Чл. 24. от ЗАПСП(Изм. - ДВ, бр. 77 от 2002 г.) (1) Без съгласието на носителя на авторското право и без заплащане на възнаграждение е допустимо:

1. (доп. - ДВ, бр. 99 от 2005 г.) временното възпроизвеждане на произведения, ако то има преходен или инцидентен характер, няма самостоятелно икономическо значение, съставлява неделима и съществена част от техническия процес и се прави с единствената цел да позволи:

а) предаване в мрежа чрез посредник, или

б) друго разрешено използване на произведение;

 

……………………

……………………….

………………………

           ………………………

9. (изм. - ДВ, бр. 99 от 2005 г.) възпроизвеждането на вече публикувани произведения от общодостъпни библиотеки, учебни или други образователни заведения, музеи и архивни учреждения, с учебна цел или с цел съхраняване на произведението, ако това не служи за търговски цели;

………………………

11. предоставянето на достъп на физически лица до произведения, намиращи се в колекциите на организации по смисъла на т. 9, при условие че се извършва за научни цели и няма търговски характер;

………………………………».

 

При преценката дали е налице поведение с характер на «свободно ползване» или нарушение, е много съществен обемът на споделената информация. За тази цел торент тракерите (или по-точно използваните при обмена торент-клиенти като BitComet и т.н.) имат т.нар. « коефициент», отразяващ съотношението между придобита и споделена информация. Този коефициент в общия случай е под 1.00 и максимум до 1.5, т.е. всеки потребител виртуално предава изтеглената информация на средно 1 друг човек, но «виртуален», сглобен от стотици парченца.

 

При всяко положение противоправното запаметяване от «лийчър» на обекта на авторско право е деяние, за което единствено нарушителят може да носи наказателна и/или административна отговорност. Да се вменява на собственика на «тракера» съучастие е напълно недопустимо, тъй като няма единство на деянието нито от обективна, нито от субективна страна. В общия случай «лийчърът» добива информация, без да знае или да е длъжен да знае дали информацията представлява обект на авторски права и кой е техният титуляр. При някои системи на тракери, всички "пиъри" са познати или приятели.

 

«…Чл. 97 от ЗАПСП

…………

13. (нова - ДВ, бр. 99 от 2005 г.) предлага по безжичен път или по кабел достъп на неограничен брой лица до произведението, обекта по чл. 72 или до част от него по начин, позволяващ този достъп да бъде осъществен от място и по време, индивидуално избрани от всеки от тях;…»

 

Нарушението по т.13 може да се извършва единствено от т.нар. «ъплоудър» и то единствено в случай, че на собствения му компютър има информация, обект на чуждо авторско право.  Дори и в този случай, «ъплоудърът» трудно попада под хипотезата на този текст, защото той е в състояние да контролира както потребителите на информацията, така и времето, в което те да имат достъп до нея. Изключително трудно е да се определи конкретен «ъплоудър» на дадена информация, тъй като всички потребители споделят помежду си малки части от файловете.

В днешната си редакция, т.13 от чл. 97 ЗАПСП предвижда защита срещу т.нар. сървъри с незаконно съдържание, но не и срещу обмена на дани чрез торент-тракерите.

Естествено, сред «ъплоудърите» има лица, които извършват умишлена дейност по разпространение на авторски произведения, но това е въпрос на конкретно доказване във всеки отделен случай.

 

 

3.1. Престъпления срещу авторските права.

 

Само част от възможните нарушения на авторските права (в т.ч. и от т.нар. “интернет пиратство”) са съставомерни според действащия НК (чл. 172А и сл. от НК). Всички нарушения срещу интелектуалната собственост изискват пряк умисъл на дееца, който не е налице в нито един от случаите на поведение на “сийдърите” и “лийчърите” при торент обмена. “Сийдърът” дори не осъществява компютърна команда или друго волеизявление, за да започне да споделя добитата информация – това е присъща функция на използваните програми (десетки разновидности), а не следствие на волята на потребителя. Собствениците на торент-тракерите не осъществяват нито един състав на НК. Естествено, в немалко случаи, собствениците на торент-тракери съхраняват информация, която е обект на авторски права, в своите сървъри. Важно е да се държи сметка, че това деяние няма нищо общо с поддържането на тракера и подлежи на отделно доказване чрез изземване на съответните носители, а не чрез спиране на легалния информационен   поток.

 

4. Дейност на ГДБОП и правни основания на дейността.

 

Важно е да се отбележи, че органите на ГДБОП не извършват дейност по издирване на нарушители на авторски права, на носители на информация, която е обект на авторско право, а още по-малко на лицата, които декодират (“рипват”) легалните носители и така стават първопричина за “интернет пиратство”.

Дейността на ГДБОП се свежда до противозаконен административен натиск за спиране на дейността на напълно законните тракери и ограничаване на използването на законния софтуер, който ги обезпечава.

Друга изцяло противозаконна дейност на ГДБОП е административен натиск срещу големите, първични снабдители (провайдъри) на интернет като БТК, насочен към т.нар. филтриране на информацията. По този начин, чрез държавен натиск върху частни лица се ограничава ползването на тракерите, в т.ч. и за изцяло законни и дори полезни цели, които съвременните технически устройства и програми позволяват.

Тази дейност е насочена не срещу “пиратите”, т.е. нарушителите на авторски права, а срещу техническите достижения, които улесняват разпространение на информацията. Това е флагрантно нарушение на Конституцията на Р България, което би постигнало целите си само и единствено чрез забрана на интернет комуникациите или поставянето им под пълен административен контрол и цензура.

 

4.1. Правни основания по  ЗАПСП. Такива основания органите на ГДБОП намират в чл. 98 и сл. от ЗАПСП, които предвиждат улеснена (в сравнение с НПК) процедура за изземване на доказателства и на носители на нелегално съдържание. Доколко тези текстове, приети през 2005г., отговарят на нормите на Конституцията, е отделен въпрос.

Но е важно да се отбележи, че цитираните разпоредби дават права на Министъра на Културата, които по никакъв начин не могат да бъдат свързани с образуване на наказателно производство и установяване на престъпни деяния. Нито едно доказателство, събрано по този ред, не може да послужи пред наказателния съд. Налага се изводът, че този ред се използва само и единствено за сплашване на собствениците на тракерите, тъй като изземване на устройствата им води до сериозни загуби за дейността им. Отделно е абсурдно ГДБОП да бъде използвана за дейности, които не водят до разкриване на организирани престъпни групи, а за констатиране на дребни нарушения.

 

4.2. Правни основания по  НПК. Дейността на ГДБОП би трябвало изцяло да се подчинява на нормите на НПК, защото единствено по реда на НПК  могат да се установяват престъпни деяния и да се разкриват организирани престъпни групи, което е в крайна сметка смисъла на съществуването на тази служба.

Извършените през изминалата седмица показни акции обаче не бяха обезпечени със заповеди за претърсване и изземване, издадени от Съда по реда на чл. 160 и сл. от НПК. Тяхната единствена цел беше демонстративно задържане на лица, които  са собственици на торент тракери, за сплашване на участниците в обмена на информация чрез торент програмите.  Не може да се твърди a priori, дали тези лица извършват или не престъпна дейност. Сигурно е, че те не я извършват чрез торент сайтовете, защото собственикът на такъв сайт не участва в обмена на информация. Показателно е, че редът, по който се събират “доказателствата”, изключва успешно провеждане на наказателно производство, следователно целта на “мероприятието” не е разкриване на престъпление и осъждане на дееца.

 

5. Фактически отношения зад “атаките” срещу торент тракерите.

 Реалната цел на дейността на ГДБОП е ограничаване на обмена чрез торент тракери с незаконни средства, в услуга на конкретни бизнес интереси. Всички показни кампании на службата се дължат на “жалби” от “Амотера БГ” ООД или свързани с това дружество лица, които имат права за платено разпространение на филми по интернет. Многократно представители на тази фирма са изразявали в медиите “задоволството” и “одобрението” си за дейността на ГДБОП и са призовавали собствениците на сайтове за обмен на информация да се обърнат към тях за сключване на лицензионни договори за разпространение на продукцията от филми по интернет.

“Амотера БГ” ООД и свързаните с нея лица имат безспорни права и законни интереси за преустановяване на “пиратския” трафик на филми по интернет, както и за разпространение на платена продукция. В този стремеж няма нищо отрицателно, тъй както е ясно, че нарушителите на авторски права трябва да бъдат издирвани и санкционирани според действащите закони.

Смущаващи са, обаче, два факта. Фирмата изразява задоволство от напълно противозаконната дейност на ГДБОП, която не води до залавяне и осъждане на нито един “пират” – разпространител на филми с нарушени авторски права, както и че тази фирма е монополист на българския пазар и единствена има правата да разпространява “легална” продукция. Изглежда, че “Амотера БГ” ООД няма никакъв интерес от доказване на евентуална престъпна дейност на собствениците на големите тракери, тъй като се стреми да ползва огромната им, готова потребителска мрежа за разпространение на филми.

От друга страна, собственик на “Амотера БГ” ООД е фирмата “Амотера лимитид”, регистрирана на Британските Вирджински острови. Няма никакви данни за лицата, които стоят зад тази фирма, нито правен способ за снабдяване с такава информация. Тясното сътрудничество между монополиста “Амотера БГ” ООД и органите на ГДБОП, които ограничават обмена на информация без всякакво съобразяване с действащите закони и без всякакъв резултат в разкриване на истинските престъпници, води до подозрения за нерегламентирани контакти. 


МИТИНГЪТ Е ПРЕМЕСТЕН ЗА СЪБОТА, 24 МАРТ В ЮЖНИЯ ПАРК, тъй като Бай Бойко се притеснява да не настинем от лошото време в четвъртък.Тагове:   торент,


Гласувай:
0
01. thehobbit - За "Амотера лимитид"
20.03.2007 10:04
... има блогър, който може да даде много по-подробна, а предполагам и по-положителна информация :)
цитирай
2. анонимен - Теодор Дечев ли имаш предвид?
20.03.2007 10:16
Да видим дали ще даде. До тук се чува, че са мутри и ченгета, а може би и двете.
цитирай
3. thehobbit - Да,
20.03.2007 10:35
... г-н Дечев е - доста косвено - свързан с "Амотера", ако се вярва на публичните регистри на БУЛСТАТ.

Слава Богу, той не е нито "мутра", нито "ченге":)
цитирай
4. анонимен - похвала!
20.03.2007 11:44
нямам какво друго да кажа:)
цитирай
5. анонимен - За торент тракерите
20.03.2007 15:46
С нетърпение се надявах да коментирате казуса. Отлично - както обикновено.
цитирай
6. gantree -
20.03.2007 21:34
аз по принцип не съм коментирал актуалната тема със спирането на торентите - просто не ми се занимава по-подробно с тази уж толкова "наболяла" тема; прави ми впечатление обаче, че никъде не видях (което не означава, че няма) коментар относно фактите такива, каквито са - торент-тракерите предоставят ПЛАТЕН (чрез периодично изпращане на определен брой есемеси до мобилни номера с добавена стойност), та - ПЛАТЕН достъп до файловете; тоест, какво означава това - че торентите печелят от обмена на продукт с авторски права, чиито права за платено разпространение не притежават;

това от една страна; от друга страна има разни фирми и лица, които по легален път имат правата (за притежаването на които са си платили) за платено разпространение на части или на повечето от същите продукти, но разпространението им бива затлачвано и саботирано от въпросните торенти (които предоставят платен достъп, тоест - вършат абсолютно същото срещу заплащане, но без да имат правата за това);

не знам защо упорито се пропускат тези дребни детайли с платените достъпи до торентите, а вместо това се афишират т.нар. "монополни" позиции на въпросните фирми; ако ще се пише или недоволства срещу монополизирането въобще - да, тогава съм съгласен; иначе - не, не ми се коментира;
цитирай
7. анонимен - за Амотера
20.03.2007 21:38
Интересно писмо е изпратено на Георги Чорбаджийски от andrian@amotera.com

--цитат--
***** кажи на оня нещастник Чорбаджийски да спре да лайна , защото ще го смачкам до 10. мин . независимо каде се е скрил. Да си приготви един лап-топ за Пирогов мин. за 6мес.
Andrian Tzenov
--край на цитата--

Повече информация на http://georgi.unixsol.org/diary/archive.php/2007-03-19

Имайки предвид, че Георги Чорбаджийски е един от хората, които загатнаха за връзката между Амотера и ГДБОП, не се учудвам на такава реакция.
цитирай
8. teodordetchev - Изглежда е време да се обадя и да кажа, че не съм камила.
20.03.2007 23:14
С "Амотера" е свързано едно лице, с което до не чак толкова отдавана съм имал някакви бизнес отношения. Напоследък те се минимизираха в максималан степен. Не че бих имал нещо против да държа правата на "Мечо Пух" и на "Малката русалка", както и на всичко на "Дисни" за България, но за съжаление не ги притежавам. Твърди се, че "Амотера" ги притежава, но по въпроса знам толкова, колкото и Вие. Съответните фактори от тази фирма изобщо не са си споделяли с мен подобни факти, нито пък сега имат каквото и да е желание да ме осветляват по въпроса. А не са и длъжни.
Цялата история тръгна от една публикация във вестник "Банкер", в която доста тенденциозно се спекулираше, че "зад "Амотера" стоят интересите на биншия заместник министър на труда Теодор Дечев". По-далечната мишена беше много уважаваният от мен Явор Джиджев от "ЕСТ" АД, когото по някаква причина искаха да изкарат двугърба камила (мен - само едногърба). Няма нищо страшно в това да имаш офшорна фирма, още по-малко да държиш някакви авторски права (най-много бих искал да имам тези на "101 далматинци" :-))) ), но предположенията и за мен и за Джиджев бяха спекулации. Статията от "Банкер" беше своевременно качена в сайта Портал.бг и от там стана достояние на цяла България, на Влашко и на Богданско, както би казал Захари Стоянов. Така попадна и в блога на Вени Г., една мила кака, бивш сътрудник на Жан Виденов, която пи пише психопортрети още от времето, когато трябваше да се занимавам с бозата около събарянето на мавзолея. Наскоро вестник "Капитал" все пак сякаш стигна до извода, че не притежавам "Амотера".
В заключение - нямам си такава хубава офшорка, нито правата на "Дисни" и не командвам НСБОП, ГДБОП и каквото там още дал Господ служби. Не би било лошо да е така, но не е :-))) Доста отдавана мислех да коментирам този въпрос (още откакто Невена Гюрова - Вени Г. качи в блога си писанията на "банкерите"), но умните хора все ми викаха - недей опровергава, това е много хубав слух за теБ. Че е хубав - хубав е. Но рано или късно всички хубави неща свършват, в това число и хубавите слухове. Между другото, в сайта на Петко Симеонов - ОМДА, с пълна сериозност се твърди, че съм бил народен представител в периода 1997 г. - 1998 г. Би било чудесно, но не е така. Нещо повече - никога в живота си несъм бил народен представител. Нещо още повече - никога в живота ми не съм бил в листа от кандидати за народни представители. Не бива да се вярва на всичко, което пише в Интернет. Стават и грешки. В случая с моето народно представителство - сбъркали са ме с моята колежка Мира Радкова, която стана заместник министър на труда заедно с мен, като напусна Парламента.
Най-веселата история, която съм чел за себе си в Интернет е, че Бойко Борисов не можел да уволни някоя си г-жа дечева от Столична община, защото ми била сестра. По-точно в поста пишеше, че Бойко Борисов не можел да скърши хатъра на "мултака Теодор Дечев". Сега, как да обяснявам пак, че нямам гърбица и не плюя. Горката г-жа Дечева, дето и искат главата, не само че не ми е сестра, ами дори и не я познавам. А пък, че не съм работил в "Мултигруп" и една наносекудна се вижда да речем от трудовата ми книжка ...
Такива ми ти работи. жалко за хубавия слух :-))) ....
цитирай
9. анонимен - Георги,съжалявам
21.03.2007 15:06
Не съм ползвала никакви източници от пресата, яа само широкотиражирани информации от интернет. Явно не са били достоверни /апропо, провери кой би имал интерес и време да ги разпространява толкова/. Съжалявам за направената от мен неволно инсинуация и се извинявам както на теб, така и на Явор Джиджев.
цитирай
10. анонимен - Предходният коментар е от мен, Невена Гюрова
21.03.2007 15:08
---
цитирай
11. teodordetchev - Няма нищо, не съм се разсърдил чак толкова :-)))
21.03.2007 16:09
И аз се извинявам за закачката. Използуваният материал наистина е широко разпространен в Интернет. Бих казал, че се е разпълзял навсякъде и това е естествено. Кой друг ако не потребителите в Интернет ще се интересува от тези въпроси. Друг е въпросът, че първоизточникът е действително вестник "Банкер", като материалът беше качен едновременно в няколко сайта, първият от които мисля, че беше точно www.portal.bg После се смяхме с Вени Марковски, че каквото ти направи приятел, друг на може да го направи :-)))
Пак казвам, че репутацията ми страшно "натежа", след като такъв солиден източник като "Банкеръ" обяви че командувам НСБОП - чудесен слух, няма що, но уви дойде денят да бъде опроверган. :-)))

Отговарям, защото предполагам, че горният пост е адресиран до мен, нищо че не се казвам Георги, а Теодор. Ако греша се извинявам, че съм се намесил в чужд разговор. А на Явор Джиджев ще предам при първа възможност, поместените по-горе извинения, даже ще му пусна линк към тях. Най-добри пожелания !
Теодор Дечев
цитирай
12. thehobbit - Теодоре,
21.03.2007 17:22
... аз съм чел въпросния "плаващ" по мрежата пасквил, но съвсем нямах предвид него, а просто една проверка в Апис и БУЛСТАТ, в която открих името ти, както писах - косвено свързано с "Амотера".

Не ми е минавало през ум, че ти си собственик на тази фирма, или че командваш ГДБОП.

Що се отнася до самата "Амотера" и начина на развиване на бизнеса й, хмммм ... имам някои наблюдения, които нямам право да споделя пред вас.
цитирай
13. thehobbit - Gan,
21.03.2007 17:26
... вярно е това, което казваш - някои тракери - съвсем не всички, искат пари за да се логнеш при тях.
И реално зад това стои единствено интереса ти да "си купиш" пиратски филми. Затова казвам, че да - тракерите се използват за интернет пиратство.

Но думата ми е за мерките на ГДБОП - те са равносилни на забрана на частните печатници, за да не се отпечатват "пиратски" книги. Пълен произвол, тотална полицейщина. А накрая - нула доказателства, нула заловени "пирати", нула присъди по чл. 172А от НК.
цитирай
14. teodordetchev - Амин.
21.03.2007 17:38
Такова е положението към днешна дата.
цитирай
15. анонимен - още нещо
22.03.2007 20:46
Аз лично имам друга теория за акциите на ГДБОП - според мен поръчката е направена от bol.bg. За повече информация - вижте в блога ми:
http://emicha.info/blok
цитирай
16. анонимен - ТЪРСИ СЕ ЛАРИ ФЛИНТ!!!!!!!!!
23.03.2007 10:53
ПИЧОВЕ,
ТРЯБВА НИ ЕДИН НАШ ЛАРИ ФЛИНТ!!!!!!!
ИСТИНСКИ БОРЕЦ, ЗА СВОБОДАТА НА СЛОВОТО И ИНФОРМАЦИЯТА ДА ГИ РАЗТЪРСИ ТЕЗИ ЧЕНГЕТА ,ФИРМЕНИ ЛОБИСТИ И СМЕШНИ ПУРИТАНИ,ЧРЕЗ ЕДИН ГОЛЯМ СЪДЕБЕН ПРОЦЕС!!!!
ДА ЛЪСНАТ ГОЛИТЕ ИМ КОРПОРАТИВНИ ЗАДНИЦИ,ДА СЕ РАЗБЕРЕ,ЧЕ ФИНАНСОВИТЕ ИМ ИНТЕРЕСИ,А НЕ БОРБАТА СРЕЩУ ПИРАТСТВОТО Е ВОДЕЩО В ТЕЗИ ПОКАЗНИ АКЦИЙ......,ЧЕ КАК ИНАЧЕ ЩЕ СЕ ПРОДАВАТ ДИСКОВЕТЕ НА СЛАВЕЙКОВ АКО ИМА ТОРЕНТ ТРАКЕРИ,КАК ЩЕ ПОЛУЧАВАТ ПАРИЧКИ ФИРМИ ,КАТО ОНАЗИ КОЯТО ПУСКА СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ ФИЛМИ В ИНТЕРНЕТ!!?!?
ТЪРСИ СЕ ЛАРИ ФЛИНТ!!!!!!!!!
цитирай
17. анонимен - ЛЕЛЕЛЕЕЕЕЕЕ
23.03.2007 11:53
кви ченгета кви Флинтове кви 5 лева. Абе тия от психодиспансера кой ги пусна?
Ето болните излияния на Елиан Гешев
"Най-просто казано - една оригинална картина "Джокондата" няма нищо общо с плакат със снимката на картината. Последната е създадена само с образователна цел. А копието на оригиналния филм е един вид кавър."

Само че не е споменал че снимка на Джукондата струва 7Е а собствена снимка ако искаш да си направиш в музея хей така да си щракнеш е ЗАБРАНЕНО Но ако толкова искаш $$$$ ще ти излезе. Лично не съм се интересувал колко точно е сумата
Интресно ми е този дървен философ дали е влязъл в музея, хей тъй щракнал си е няколко снимчици и си е излязъл като пич Какви ги бълнува тоя, само за психодиспансера е. Тука става въпрос полицията да си свърши работата по НПК. Кви ченгета, кви Лари Флинтове кви 5 лева. Алелелеее.
Вярвам в законоста и полицията да прилага законите!
цитирай
18. анонимен - Тц, тц
23.03.2007 13:40
Подход емоционален, направо истеричен, а обвинява другите в принадлежност към психодиспансер.
Мисля че само заради горното мнение ще си отпечатам копие на Джокондата във формат А3, за да го окача в стаята си. Някак, уютно ще ми стане.
Поздрав за добрият коментар на събитията, лишен от едностранчивостта която демонстрират както едната, така и другата страна.
цитирай
19. анонимен - Джукондата
23.03.2007 14:01
цитат:"Само че не е споменал че снимка на Джукондата струва 7Е а собствена снимка ако искаш да си направиш в музея хей така да си щракнеш е ЗАБРАНЕНО Но ако толкова искаш $$$$ ще ти излезе. Лично не съм се интересувал колко точно е сумата"

отг: 0 лева, евро или друга парична единица!
или поне на мен никой не ми иска когато си я правих:)
цитирай
20. анонимен - ???
23.03.2007 14:10
А има една,психическа болест при ,която болният поставя диагнози на други (и вярва на правоохранителните в България)! :)
цитирай
21. анонимен - каква полиция какви пет лева
23.03.2007 14:49
за коя законност говориш ти бе човек ....следиш ли какво се случва вопще??? няма никаква законост в извършените полицеиски деиствия....тъпкат ни правата в кофата а ние гражданите чрез плащането на данъци им плащаме за това..този пример с джокондата вопще не описва случващото се...джокондата можеш да я преместиш в музея на друга държава за оргинала да го видят хора имащи възможноста да си платат входа ....така е и за филмите...обаче както се правят копии на джокондата за образователна цел...така и за филмите си правиме копии ... нема да платиш 12 лева за билет за филм на които си гледал само треилъра....дърпаш копията ...пускаш я на 19" си монитор виждаш че филма става и отиваш на кино...същото важи и за софтуера...нема да дадеш 120 лева за скапана игра дето си я виждал само на картинка..дърпаш си копията виждаш напълно за кво става въпрос и след това си я купуваш за да можеш да я играеш онлине примерно
по тоя начин се потикват производителите да създават качествени неща ако искат да са им вървежни.....така по един начин потребителите са защитени от консумирането боклуци
цитирай
22. анонимен - Правата на И.Вазов и другите
23.03.2007 15:10
Моля някой да ми обясни следното.
Говорим за права на притежаващия авторски права.
Кой тогава е закупил правата върху творбите на И.Вазов. Н.Вапцаров и други акто тях. Знае ли се, че повечето от творците имат наследници. Кой е заплатил на тези наследници за правата над преиздаването на тяхните творби, кой плаща дължимите пари на техните наследници. Ако някой вземе да ми обяснява че няма такива неща, като авторско право над "Под игото" да вземе малко да се замисли какво тогава значи това авторско право. Защото ми се струва, че ако държавата вземе дад гони редовния потребител... значи вече е длъжница мнооого много хиляди и може би милиони лева на наследниците на всички творци в Бг от последните столетия. И е време наследниците им да си ги потърсят. Защото все пак някой ще трябва да им признае правата.
цитирай
23. анонимен - М да
23.03.2007 15:21
Така като гледам какви ги пишете виждам две групи хора. Хора от технологично поколение жадно за информация и хора които си нямат понятие от технологи и дане говорим за жажда за информаци.
Вторите слушеите ме внимателно , начини да си свалите филм, музика, софтуер каквото и да е било ,винаги ще се намери .А съм сигурен ,че същите ви е които толкова ревете за авторски права и помагачество в разпространяване на продукти без такива , правите точно това.


Ще ви дам пример , а други ще дадът други примери
Повечето от хората имат GSM'и които възпроизвеждат mp3 формат.
Питам ви имате ли такива в своите GSM'и ,и понеже няма да сте чесни аз ще отговоря ; ДА !
така сега от каде ги имате, не е ли от същата тази мрежа наречена интернет , някои приятел като ви пита "е супер искам и аз" какво правите ми много лесно ,инфра ред ,блутуд, ларлес .И в един момент вие сте престъпници. ГДБОП какво чакате конфискуваите всички телефони те са помагачи, в това число и моя, И НА ПРЕЗИДЕНТА СЪЩО .
Престане те стия глупости тоя луд ония луд
Неразбирате ли става въпро за деиствия на оръган които вместо да си върши работата се занимава с глупости. Действия които са присъщи за милиционери , филтриране на страници и такива глупости . Това го има самов КОМУНИСТИЧЕСКИТЕ държави. Не ви ли е срам не уя ли се свине такива.
Магаре и срам.Мене ме срам от Вас. Това че вие сте тъпи е ясно , това е начин да уграничите нас , така ли ??? за да се почуствате по умни, по силни.
цитирай
24. thehobbit - Анонимен #22,
23.03.2007 15:23
... твърде пространен въпрос задаваш, който изисква кратка лекция по авторско право, а аз съм само адвокат, а не преподавател:)

Накратко - авторското право се погасява ("изтича" е лаишкият термин) след опрделен период от време, различен според вида произведение, начина на публикуването му и автора.
цитирай
25. анонимен - Джукондата
23.03.2007 16:02
цитат:"Само че не е споменал че снимка на Джукондата струва 7Е а собствена снимка ако искаш да си направиш в музея хей така да си щракнеш е ЗАБРАНЕНО Но ако толкова искаш $$$$ ще ти излезе. Лично не съм се интересувал колко точно е сумата"

отг: 0 лева, евро или друга парична единица!
или поне на мен никой не ми иска когато си я правих:)"

Ами явно не са се занимавали с цървул като тебе и не следят много много. Пък може и никой да не е седял на камерите. Лошо няма, но следващия път може да им се похвалиш :D предполагам няма да пропуснат да те глобят в такъв случай. Но няма да представляваш интерес за никого. Интересно ми е оня психотрилър дали би направил това или само на дървена философия го избива :D
цитирай
26. анонимен - За милиционери и джурконди
23.03.2007 16:07
Хубаво е, че може да се дискутира все още в нета:)
Закони се пишат и се нарушават всеки ден, а водата си тече, както и "пиратите" със и без кавички си плават.
Света се развива, техниката, законите, хитроста също. Доскоро имаше NAPSTER сървъри с търсачки и IP адреси. Днес си имаме торент сайтове и торент програми. Имаме си и Emule (програма осигуряваща връзка Р2Р - peer to peer) при нея не се изискват uploaders, trackers и т.н. Утре пак ще си я имаме, а сигурно и нещо по-ново. Не можеш да спреш прогреса, но можеш да установиш диктатура и будните умове ще избягат, а останалите ще се пропият и ще крадат. Това вече го преживяхме.
Историята е затова за да ни учи. Изкарвайки нещо извън закона в нито един случай не е било решение. По този начин само даваш в ръцете на организираната престъпност нов бизнес. Но у нас това не е нещо ново. Един пример: преди около година и половина в България се смени правителството (в него за втори мандат участва една противоконституционна партия обслужваща частни интереси по техните думи, но това е друга тема) Та това социално правителство, пак по техните думи, първото нещо което увеличи бе цената на цигарите с над 60%. Резултата хората вече не пушат български цигари, както и цигари с бандерол. И кой спечели от това? Не пенсионерите естествено.
И така историята се повтаря... Вместо да се направи нещо легално, да се контролира от държава и от него да печелят, и българската култура, и българските пенсионери, и самите потребители от качеството, то се вади извън закона.
Както се казваше в един стар виц: престъпноста в България си има държава:) А изпълнителната власт е "машата" на една държава. Тъй че няма нищо странно в действието на определени служби на държавна издръжка. Те просто си вършат работата хората все пак кашкавала струва пари.
В крайна сметка от нас зависи. Най-добре да се върнем при старите, прашасали книжки и да се замислим докога ще бъдем андрешковци и ще оставяме байганьовците да ни решават бъдещето. Вече се вижда много ясно, че тези некъдърни и корумпирани хора защитават интересите на организираната престъпност, а от това губим всички ние. Да не говорим за права, защото такива тука нямаме. Правата се отстояват всеки ден не само като ти бръкнат директно в паницата.
Айде със здраве!
И нека кметове и милиционери да си помислят върху това кой ще им изкарва пенсиите както са я подкарали;)
GoldenHordeRider25
цитирай
27. анонимен - само от куртоазия
23.03.2007 16:09
Ако някой заяви че Н.Вапцаров (между другото мой много далечен роднина) е творил за да изкара пари...
...има сериозна грешка.
Ако грешката е при мен, трябва да видя как стоят нещата с правата и да разбера, какво съм наследил. Тогава може да поискам пари от ОУ-тата, които споделят гения на Поета с децата Ви.
Това последното дали не е грозно...

Човек се учи цял живот и трябва да предаде познанието. Другото е пепел.
цитирай
28. анонимен - "Браво"
23.03.2007 16:11
Натри му носа леле страшен,
в едно сиправ "не те следят"
какъв е извода ???!!!??!!!!

Ако неможеш да си одговориш сам
това означава че си некои пиклю с жълто около устата и поне с такъв акъл
цитирай
29. анонимен - Браво
23.03.2007 16:41
"сиправ","одговориш","пиклю" аре "некои" нема да го споменавам. Странно е как, идиотите които сипят малоумни постове са напълно лишени от моСак. Да не те обиждам повече, ще кажа само едно:
Земи се дърпаи един метър назад като видиш ПЦ. Не е здравословно за теб да го ползваш. От мисленето те боли нали. Не си причиняваи болка излишно. Изгради си свят без болка, и без това сега рядко те "наболва" нека сведем този фактор до нула...
По темата - Добре, защо след като всички знаем,че акцията проведена от ГДБОП е с разрез с законите на РБ, обществеността, в частност медиите седят и пляскат. Никой не споменава фактите описани тук.
цитирай
30. анонимен - Стига плюли
23.03.2007 16:42
Стига сте плюли органите на изпълнителната власт. Хората си вършат работа! Не сте ли гледали "пиратски" филми дето доброто ченге трябва да е лошо, понякога, за да сплаши лошите. Тия хора не са шега работа бачкат яко - от сутрин до здрач. Имат си приоритети:
1. Над авторското право по значимост са артефактите които се намират на територията на България - културното и историческо наследство. Нашите (добрите) си свършиха работата, като оставиха по-значимите от тях под закрилата на мастити, но благородни (добри) бизнесмени;
2. Сега идва ред и на настоящите произведения на културата. Българските ясно, тях хората си ги купуват или не струват и пукната пара. Ами братските?! На братския американски и европейски народи?! Там хората си броят стотинките за безнин и някое и друго герданче, а и те си имат мечти милите. Някоя друга виличка или яхтичка... Защо да ги "крадем", е може и да не ги крадем, ама как така безплатно?!? Ами нашите бизнесмени и те си имат мечти клетите?!
Я да объщате джобовете ....
3. Книгите и учебниците?! Тука може да гласуваме референдум: Смъртни присъди за работещите на така наречените xerox машини около университетите, колежите и училищата!
GoldenHordeRider82
цитирай
31. анонимен - За ГДБОП - няколко риторични въп...
23.03.2007 16:47
За ГДБОП - няколко риторични въпроса:

1. Къде бяха служителите на тази Дирекция, когато организираните банди на добре известния им престъпник Дебелия за 2 месеца извършиха серия от брутални взломни обири на апартаменти - посред бял ден при това - в кв. Лозенец през 2004? (Аз съм един от потърпевшите, жалбата ми в полицията (или може би трябва да я нарека милиция) завърши поради "неизвестен извършител").

2. Къде са служителите на тази Дирекция, когато организирани цигански банди систематично обират имотите на хиляди хора в селата и малките градове; изнасилват, пребиват, малтретират и убиват беззащитни деца и възрастни, както и такива като мен, които с данъците си плащат заплатите на въпросните служители?

3. Къде са служителите на тази Дирекция, когато посред бял ден покрай училища - при това елитни училища, не разни дупки в крайните квартали - се продават наркотици и екстазита на непълнолетни?
цитирай
32. анонимен - За ГДБОП
23.03.2007 16:48
Абе тия от ГДБОП като много искат да гонят престъпници ,защо наистина не се захванат с големите босове и мутри. Всеки вижда как тези господа - добре облечени бизнесмени , се разхождат по улиците със скъпите си лимозини , коя от коя по-нов модел.Те демонстрират такъв стандарт,който обикновения човек меже да мечтае. И на всички е известно и на службите и на правителството , че тези хора не са нито с чисти пари нито с законен бизнес.Въпреки това обаче, те упорито си заравят главата в пясъка и се правят на глухи и слепи. Но виж, когато се разбра , че някакво хлапе си копирало филмче на един диск, то тогава господата от службите изведнъж толкова присърце приеха работата си , че чак в стремежа си да заловят "големите престъпници" нарушиха чак Конституцията. Веднага бяха предприети действия с показен характер , доказване на сила и най-вече на обвързаност на службите с частни бизнес интереси. Сякаш те не служат на обществото а на отделни бизнесмени. Излиза, че хората , които имаха интерес от спиране на торрентите, се възползваха от услугите на службите, чиито заплати се плащат с нашите данъци. Каква ирония , служби които получават парите си от нас , се обрущат срущу нас. Храни куче да те лае. Явно в България нищо не се е променило. Сменят се само хората , които ограбват народа.
цитирай
33. анонимен - StealThisFilm
23.03.2007 16:57
Гледайте това.
Отнася се за случай подобен на нашия но в Швеция преди година.
Има доста интересни идеи и становища...
цитирай
34. анонимен - Забравих Линка който трябваше да гледате ;)
23.03.2007 16:58
http://thepiratebay.org/user/stealthisfilm
цитирай
35. анонимен - Медиите
23.03.2007 17:00
Защото живеем в България! Тук дявола си има име и лице и то е Иван Костов всеки негов противник е божествен. Как може да сме толкова слабоумни не ми е ясно. Манипулират ни ежечасно. Дори тази акция не идва случайно. Освен да защитава интересите на определени кръгове потули един скандал. Едно корумпирано американче написа 200 страници доклад за миропомазания ни кмет обаче това се забрави особенно след, като втория се появи тутакси ( след около 5-6 часа след като излезна тази новина) в шоуто на дългия и ни доказа, че всичко там са инсинуации на "лошите". Та там в публиката беше един от най-добрите приятели на кмета Т.Т. издател на вестник Т.:)
Тъ как може полицайте да си взаимодействат с престъпници? Как може полицайте да вършат престъпления? Тъ нали ако да свялаш торенти е престъпление те как са разбрали какво стой за заглавието и линка на тези страници без да го изтеглят?!? Нещо не се връзва!?! Как може един политик да каже публично, че си има кръг от фирми, които защитава и дългия да му ракопляска за това. Как може да станеш кмет с обещания, че ще правиш пътища, а да затваряш такива? Как може да обещаваш по-високи доходи, а да се вдигат само цените?
Всеки въпрос си има отговор и той в съвременна България е: "Ей така, може!" Е не за всеки, ама какво да прави някои се раждаме простосмъртни или не сме толкова нагли.
Защо да не може медиите да си мълчат за тези нарушения?
Освен това Мърдок е и собственик на 20centuryFox;) Той е пряко заинтересован...
Добре дошли в света на добрите, нови капиталисти! Тук всичко може, но за някои:)
GoldenHordeRider4Life
цитирай
36. анонимен - до горните
23.03.2007 17:04
1. ГДБОП дай боже все повече да им спори работата
2. Много готино звучи щом някой крадял коли и апартаменти, че дори и жалба да си имаме в милицията => и ние можеме да крадем. Мдам, щом циганите гепат що и ние да не сме джипси. :D
3.Да ми сравняват пиратско копие на "Карибски пирати" с гения на Вазов и Йовков е леко казано неуравновесено. Най малкото IQ не по високо от стайната температура :D Ама кой ли е чувал за давност на авторското право 50г. След това става световна културна наследственост ако няма изключващи клаузи. Например проповед на Хитлер можете ли да пуснете по TV? :D
цитирай
37. анонимен - По темата
23.03.2007 17:05
"По темата - Добре, защо след като всички знаем,че акцията проведена от ГДБОП е с разрез с законите на РБ, обществеността, в частност медиите седят и пляскат. Никой не споменава фактите описани тук."


Много просто
не може Държавните органи да има лош P.R.
Както се знае в Държавата каква е средната възраст
тоест аудиторията е над 55 - 60 годишна която поголямата част не са запознати с технологиата
те ни правят най големите престъпници в очите на тези хора и така на следващите избори ще кажат "ето видите ли ние си вършим работата".
И по тоя начин се завъртат галвите на хората в друга посока далеч от реалните проблеми.
А ние с теб приателю можем да променим нещата,ние сме това поколени което трябва да се бори и топката остава в нашто поле,
сигорно си около моита възраст . Надявам се да се видим утре на митинга . За да видат хората колко "прстъпници" има всъщност :))
цитирай
38. анонимен - Отговор
23.03.2007 17:07
Защо да не може? Зависи кой ще спечели следващите избори на които ще гласуват още по-малко хора
цитирай
39. анонимен - По темата
23.03.2007 17:11
Които и да спечели изборите пак ще е същото
И сини и червени и бенбени атаки дефанзиви
едни и същи :))
цитирай
40. анонимен - Не знам
23.03.2007 17:15
Не знам можеби трябва всички малди хора и хора които искат промяна да се сабираме всеки месец ли ?
все повече и повече за да им покажем че не сме съгласни с техните действия. Знам ли и аз
цитирай
41. анонимен - По темата ...
23.03.2007 17:27
Наистина го мислиш това за политиците, както и над 50% от избирателите:) Значи и четвъртата власт у нас си върши според 5-тилетката работата;)
Но някой МОЗЪК преди нас го е казал ясно: Ако ти не се занимаваш с политика тя ще се занимае с теб. Или нещо такова.
Нали сме големи гяволи сите тука. Бъдещето, най-умните и т.н. Защо тогава никой не ни чува гласа? Ще видим днес в Пловдив колко хора са се събрали и колко ще се съберем в събота в Южния парк.
Трябва да се занимаваме с политиката, защото от това зависи накъде отиваме всяка сутрин или накъде може би не:)))
Трябва да има ред, но не наложен със забрани!
И законодателя е предвидил, така че да спечелим всички. Просто трябва да се контролира и да се заплаща символично, но парите да отиват на правилното място, т.е. при собственика на авторското право.
цитирай
42. анонимен - СЪГЛАСЕН
23.03.2007 18:06
Браво на поста за MP3-ките.
Аз ще дам следния пример:
Руснак си купил оригинално DVD с код разли4ен от
регионалния. Понеже не му тръгвало се ядосал и разбил регионалния код. Пуснал програмката в нета. Носителите на авторските права съответно подали иск в съда. Съдията изслушал и двете страни и заключил: "МОМЧЕТО СИ Е ЗАКУПИЛО
DVD-ТО, СЛЕДОВАТЕЛНО Е ПЛАТИЛО ПРАВАТА.
ДИСКЪТ Е НЕГОВА СОБСТВЕНОСТ И МОЖЕ ДА ПРАВИ С НЕГО КАКВОТО ПОИСКА"
Питам аз това пиратство ли е??????!
цитирай
43. анонимен - Така
23.03.2007 20:46
ето още един пример .И зада обясня защо написах примера с mp3'те, аз не съм юрист просто прочетох тук и там

"Закон за Авторското Право и Сродните му Права

Свободно използване със заплащане на компенсационно възнаграждение

Чл. 25. (Изм., ДВ, бр. 77 от 2002 г.)
(1) (Доп., ДВ, бр. 99 от 2005 г. - в сила от 10.01.2006 г.) Без съгласието на носителя на авторското право, но при заплащане на справедливо компенсационно възнаграждение е допустимо:
1. възпроизвеждането с нетърговска цел на отпечатани произведения, с изключение на нотни материали, върху хартия или друг подобен носител чрез репрографиране или друг способ, осигуряващ подобен резултат;
2. възпроизвеждането на произведения, независимо върху какъв носител, от физическо лице за негово лично използване, при условие че не се извършва с търговска цел.
(2) Разпоредбата на ал. 1, т. 2 не се отнася до компютърните програми и архитектурните произведения. За компютърните програми се прилагат разпоредбите на чл. 70 и 71.

Възнаграждение при свободно използване


(Изм. на загл., ДВ, бр. 77 от 2002 г.)
Чл. 26. (1) (Изм. и доп., ДВ, бр. 28 от 2000 г.) Авторите на произведения, записани на звуконосители или видеоносители, както и артистите-изпълнители, чиито изпълнения са записани, а също и продуцентите на звукозаписите и продуцентите на първоначалния запис на записаните филми имат право на компенсационно възнаграждение, когато записите са презаписват за лично ползване. На такова възнаграждение имат право и авторите, и издателите на всякакви отпечатани произведения, когато тези произведения са възпроизвеждани по репрографски начин за лично ползване.
(2) (Изм., ДВ, бр. 28 от 2000 г.) Възнаграждението по ал. 1, изречение първо се дължи от лицата, които произвеждат или внасят празни звуконосители или видеоносители и апарати, предназначени за записване, а възнаграждението по ал. 1, изречение второ - от лицата, които произвеждат или внасят апарати, предназначени за възпроизвеждане по репрографски начин. Размерът на възнаграждението е 5 на сто от производствената цена на произведените в страната носители и 2 на сто от производствената цена на произведените в страната апарати, съответно от митническата облагаема стойност на внесените носители и апарати. "И от тук вадя следно заключение за себе си : че аз като потрбител съм си платил всичко само незнам да ли HHD'то ми влиза в тази категория но никаде не е написано. така че както е написал Н.Вапцаров "деца спете спокоино"

молба ,понеже видях че тук пише и адвокат нека тои даде своето експертно мнение може аз да греша.

ДО утре на митинга


Поздрави Димо
цитирай
44. анонимен - Престъпление? И то какво!
23.03.2007 20:55
Според една част от работещите в правните органи у нас, че и според една част от гражданите на РБ, е, въпреки че и според нашия закон нещата следва да се тълкуват така както в анекдота.
Какво повече? Ами тези същите граждани сравняват притежаването на тракер с убийство - щом заподозрения в убийство може да бъде задържан няколко години докато обжалва до горни инстанции, значи и собственика на тракер трябва да бъде задържан поне няколко години.

Интересна история, ама за съжаление вярна.
цитирай
45. анонимен - Държавата...
23.03.2007 21:07
Винаги е било, сега е и така ше бъде - ЗАКОНЪТ НА ДЖУНГЛАТА!!!
Закони в тая страна има! Обаче има и един естествен закон - ЗАКОНЪТ НА ДЖУНГЛАТА. И Конституции и Кодекси и Закони са безсилни пред него, били са безсилни и ще бъдат! Който не се съобразява с този ОСНОВЕН закон - еми да се жалва ако ще на арменския поп....
Та конкретно - правото си е право, законите са си закони и всичко звучи перфектно, но факторът ВРЕМЕ и ЧОВЕК не са отчетени от законите!!!
Законни-незаконни акциите на ГДБОП нанесоха доста щети на собствениците на тракери (а колко още такива примери има, където държавата прецаква хората незаконно, но времето няма кой да го върне - парите се връщат - времето - НЕ).
Аз предлагам следното: - утре е митинга в подкрепа на торент сайтовете. Нека в други ден който няма "нелегален" софтуер да излезне на митинг срещу торент сайтовете! (бас хващам, че най-много да се съберат няколко бездомника, които не са чували за компютър)
Айде със здраве и да живее интелектуалната собственост!

П.П. Нищо против да си купя определен филм, ама нека първо си купя ядене и когато започнат да ми остават пари - ще започна и да си купувам филми!
цитирай
46. анонимен - по темата
23.03.2007 21:37
аз мисля че е крайно време да забраниме всички телевизий,радиа вестници и тем подобни медии за разпространение на масова информация защото те ни подтикват към пиратство.Ще дам пример.1-ако имам записващо видео мога да си запиша филма по нова тв в неделя вечер без да съм платил авторски права,2-ако по радиото пуснат песен която харесвам мога да си я запиша значи пак не съм платил авторски права и съм пират,3-ако приятел ми даде вестник да прочета и реша че някоя статия ми харесва и взема да си я ксероксирам пак съм пират защото не съм платил на автора?Или пък да забранят производството на репродуктивна техника за да не ни подтиква към пиратство?НЕЗНАМ,НЕЗНАМ-ВИЕ КАК МИСЛИТЕ???
цитирай
47. анонимен - Корумпирани следователи
23.03.2007 22:07
Много е страшно.Докато четях коментарите във форума се сетих,че имам един познат-вече висш следовател,който беше ужасно комплексирано момче .познавайки го -в душицата му са закотвени "добродетелите" на интригантството и лъжата,на подмазвачеството и нагаждачеството!Та знаейки неговия нрав,не се и усъмних,че е стигнал толкова високо във властта-чак до зам.директор със инициалите С.В.
Какво повече да говорим за хората ,които ни управляват,та дори и упражняват рестриктивни мерки върху ни!Там са пасмина лумпени с гореспоменатия зам.дир,които говорят само в мн.ч.-"Ние","ще спарем","ОБЕЩАВАМЕ ДА ПРЕСЛЕДВАМЕ" и тнт.Жалко за малкото кадърн хора във властовите институции,които само стоят отстрани и не им се дава шанс да работят ефективно.
Дано някой ден тези некадърни изпълнители на частни интереси ги отнесе "бурята" на обществения гвяв и да попаднат в ръцете на хората!Бъдете оптимисти, а тези с малките "душички" ги убивайте с пренебрежение!
P.S-Дори и да ни спрат торент тракерите-има една програмка e-mule, която се свързвате peer2peer!ха тогава да ги видим как ще засекат трафика!за всяко дейстие си има противодействие!
цитирай
48. анонимен - Това нормално ли е според вас?
23.03.2007 22:17
Една заплата в провинцията е около 300 лева.Диск/анимация/ е към 25 лева.Как да обясня на детето си факта,че dvd носител на дребно струва 1 лев,а останалото са такси,комисионни и др.Колко струват правата и разходите за произвеждането на 1 диск?Имам ли избор?Дали в САЩ 1 DVD/анимация/ струва 1/12 от дохода на усърдно работещ родител?Когато цената стане около 10лева може да дискутирам пак въпроса.До тогава.....всички знаем как да се оправяме.
цитирай
49. анонимен - Опитват се да ни направят на маймуни...
23.03.2007 22:38
Момчета, нали знаете как е в скъпата ни татковина? АКО МИНЕ НОМЕРЪТ! Това е девизът. Но този път на неграмотниците няма да им мине номерът. Уверявам ви! Жалко, че и децата ни ще плащат за простотиите им, ако, разбира се, останат в "татковината"...
УЖАСНО МЕ Е СРАМ!
цитирай
50. анонимен - извод от горепрочетеното:
23.03.2007 22:48
И едните и другите сте един дол дренки. И до като се дърляте, кой да командва парада клиентите ви се прехвърлят на чуждите тракери.
цитирай
51. анонимен - News Corp. и NBC Universal съобщават
23.03.2007 23:02
Технологии и наука
НАЧАЛО » Технологии и наука

Медийни исполини на отпор срещу YouTube
23.03.2007 09:33YouTube ще си има пряк конкурент от това лято. Снимка: YouTube

News Corp. и NBC Universal съобщават за планове да стартират видеосайт това лято, който ще бъде в пряка конкуренция с YouTube, предава Ройтерс.

Сайтът ще предлага пълни развлекателни телевизионни предавания, филми и видеоклипове, включително и популярните предавания "Saturday Night Live" и "The Simpsons," както и филми като “Дяволът носи Прада” и “Борат”.

Първоначално партньорите, които ще разпространяват съдържанието на сайта, ще бъдат Yahoo Inc., Microsoft Corp., AOL и MySpace.

Вижте още
цитирай
52. анонимен - Саня го лапа напреко
24.03.2007 00:08
http://store4.data.bg/ivankiril/iavorisaniaph6.jpg
цитирай
53. анонимен - На ''Славейков'' трябва да има делавера!!! ?
24.03.2007 01:50
Според мен цялата работа е, че на местата, където се продават нелегални филми, софтуер и игри им е намалял оборота значително благодарение на торентите и използват връзките си за да ги спрат!!!
цитирай
54. анонимен - едва ли печелят тракерите....
24.03.2007 02:39
незнам кои го е писал коментара, че тракерите печелят от потребителите.... това нещо не е вярно! единствение тракер който печелеше от потребителите това беше Data.bg.... дори малко е силно да се нарече тракер, защото платена беше само секцията за търсене, докато торент секцията не беше... + това не е само Data.bg, Zamunda.net никога не са искали пари за достъп до ресурсите им, Arenabg.com също! Това бяха големите тракери и това че те печелят от потребителите е пълна глупост! Просто не може ти да искаш печалба от нещо което де факто не съществува на твоя хард диск, защото ъплоудера може да се намира на стотици километри от сървъра...... + това в сайтовете им има доста голям брой рекламни банери.... тъй че ако чакат нашия "герой" Пешо да прати SMS за да може те да припечелят нещо...... щяха да си умрат гладни :)
цитирай
55. анонимен - otnosno torentite
24.03.2007 05:11
Veseli ne6ta stavat v tazi strana izvestna na sveta kato Bulgaria i o6te po izvestna mejdu horata koito jiveqt v neq kato Absurdiq.Vzeha vlasta 4ervenite i vednaga se poqvi instinkta zalojen ot ba6ticata Stalin -da se nameri vrag.A ina4e kak da obqsni6 na sveta 4e horata koito upravlqva6 polu4avat zaplatka ravna na polovin pensia v sasedna Makedoniq ,ni6to 4e tam ima goli 4ukari i cqlata im industriq edva li 6te se pobere v nqkoe hale na Kremikovci naprimer.Kakvo e za 4oveka v Absurdiq da si kupi disk s muzika na cena 12 lv ,kogato nadnicata mu e 10 a smetkite po izdrajkata na jivota sa ravni na mese4niq mu dohod ?Tuk razbira se ne vlizat razhodite za hrana.I eto 6tita i me4a na drugairte se vturva da re6i naboleliq problem na darjavata s torentite i po tozi na4in da povi6i jiznenoto ravni6te na horata.Ta lipsvala kultura na potreblenie ! Kakvo potreblenie be drugari 4ervenki ? Nie ve4e 17 godini samo ocelqvame vapreki valnite ot prestapnost ,korupciq i bezdarno upravlenie.
Kakto kazva edna izvestna jurnalistka -sme6no sme6no ta tajno.
цитирай
56. анонимен - logika
24.03.2007 09:35
Po pytq na logikata bi trqbvalo poshtenskite stancii i vsichki telekomunikacionni kompanii da vleznat pod udarite na zakona i da bydat zakriti. Te systo slujat za obmen na informaciq mejdu prestypnite elementi v Bylgariq.
Finansofite izmami i posegatelstvoto vyrhu lichnosta sa dosta po golqmo prestyplenie, no na maminite(tatinite) sincheta i podlizurkovcite ne im se capat rychichkite s tolkova mrysna rabota, nali veche e na dyrjavna rabota i moje da koli i da besi.
Kolkoto e po glupava i ogranichena edna naciq intelektualno, tolkova e po lesna za manipulirane.
Krivorazbrana demokraciq:(
цитирай
57. анонимен - едва ли печелят тракерите....
24.03.2007 11:38
Попитайте всеки един доставчик на интернет или LAN оператор колко пари заплаща на месец за да може неговите клиенти да теглят от arenabg за тази цел се прави отично свързване за по бърз достъп до сайта и се заплаща минимум по 1500 лева на месец от малък оператор. От рекетиран LAN
цитирай
58. анонимен - правопис
24.03.2007 12:14
много интересни и не толкова интересни мения. предлагам първо да научите правописа и тогава да поствате. не мога да проумея що за хора не знаят как се пишат елементарни думички. на къде отива тази държава.....
цитирай
59. анонимен - masovo izselvane na tam otiva
24.03.2007 17:12
masovo izselvane na tam otiva tuk she si ostanat gramotnite 4inovnici na stranata koito znaiat samo da pishat te samo tova i praviat pishat glupavi zakoni, donosi kompromati vobshte ne im puka koi shte ostane tuk
Te si pazat hlebeca shtoto sa na darjavna rabota
koiato e pulna s privilegii za tqh i semeistvata im
a za nas niama maiasto pove4e tuk neznam dali ot EU vobshte znaiat s kakvi politici i darjavni slujiteli si imat rabota
цитирай
60. анонимен - едва ли печелят тракерите....
24.03.2007 17:24
"От рекетиран LAN" stranno mnogo stranno, eto ot tova mislene e kraino vreme da se osvobodi bulgarina ako iska izobshto da postigne neshto, toi bil rekitiran... che koi te kara nasila da plashtash neshto? kato ne ti haresva tova 4e te iskat pari za rabotata si, togava ne im davai i obiasni na tvoite clienti koito ti "reketirash" za edna torba pari vseki mesec za ujasnia internet koito im usiguriavash(kato vsi4ki dostav4ici v bg), 4e ne mogat da polzvat arena zamunda i t.n puk da vidim s kolko clienti shte ostanesh.... no estestveno malko kato ti ograni4at lapanicata i ve4e e reket..
цитирай
61. анонимен - P2P never dies, дето се вика
24.03.2007 18:44
Абе май навреме се усетиха от ГДБОП-а. Все пак, полицията е структура, прокарваща държавната политика, а не на някакви офшорки. За тях си има мутри. А колкото до торент-тракерите, дори и българските да функционират, какво пречи да се тегли от чужди, примерно руски такива?!
цитирай
62. анонимен - Наитстина какво пречи да се тегли от други такива?
24.03.2007 20:51
Нищо естествено не пречи да теглите от други тракери... Въпроса е защо да тегля от други тракери след като има Български? И не вярвам да чуя че чуждите били по-добри. Понеже не е вярно. Какво прави в момента ГДБОП ме съмнява, че и те самите не знаят. Но силно се надявам да свършат 2 полезни неща, което горещо им препоръчвам:
1. Седнете и си изчетете законите.
2. Почнете да си вършите работата, защото дотук всички видяхме, че не го правите.
Коментар: Някой по-горе писа, че потенциалът ни ще изтече в чужбина - умните ще си отидат. Не е лъжа това, но ако до последно не се ли забрани със закон цензурата по Интернет на БТК и др доставчици, ние първо ще поискаме официално да ни бъде отказано българското гражданство, понеже "явно?" не сме затука.
Поздрави! EL MATADOR
цитирай
63. анонимен - barmalei
24.03.2007 22:21
ГДБОП е само маша.И доколкото това е държавна служба е интересно кой държи машата. Всъщност всички знаем,че организираната престъпност се дирижира от депутати и висши държавни служители.
цитирай
64. анонимен - просто питам
24.03.2007 23:23
крадеца вика " дръжте крадеца". За да не се чудим как с една депутатска заплата си купуват по200 кв. м. жилищна площ в центъра на София се занимават с обикновения българин. Или как с една полицейска заплата се кара кола която струва 20 000лв... Прави са хората. Проблема е в торентите. Ние сме крадци! Заключете ни! Вие сте честни. Колко ли филма сте изтеглии от тук??? И как имате достъп ако нямате регистрация в този сайт? Просто питам де....
цитирай
65. анонимен - те не му викат организирана престъпност
25.03.2007 02:08
викат му легален бизнес, консултиране и бордове. Това е, за което политиците се борят.

Всъщност е измама в особено големи размери, но не можеш да ги убедиш, че е така :)
цитирай
66. анонимен - Ченгеджииница
25.03.2007 09:12
Бях в една страна,в една голяма ченгеджииница,дето корупцията е на пиедестал,интереса клати феса и се оправлява 17 години от бившите и тайни ченгета.За прах в очите на изстрадалият и народ,тези нагли,лакоми и безпардонни ченгета си направили разни партиики и се боядисали в различни цветове с праобладаващо синьо и червено,защото трябвало да пунтират демакрация и уж опоненство,а иначе тайно си разделили икономическата баница ,убили в зародиш средната класа в страната и започнало голямото лапане.То не беше лапане,то не беше чудо.Правеха си закони,които обслужват отделни личности,сьсипаха икономиката,изпокрадаха всичко и чуждите им банкови сметки станаха огромни,даже посегнаха и на тракерите с торенти в интернет,откьдето човек можеше да намери малко разтуха.Хвана ги страх,че няма кой да им купува скьпите билети на тьпите им филми вьв флексовете дето ги тупнаха на 2-3 места и прецакаха умишлено добрите стари и евтини кина,кьдето за около няколко монети,човек можеше да гледа сносен филм.Хора,не им се давайте!Тия лакомници искат да ви вземат и последното удоволствие,и последната паричка.Това е синьочервената мафия на изстрадалата ви страна.Тази ламя,която няма наяждане,трябва да бьде победена!
цитирай
67. анонимен - Много глупости се изписаха :)
25.03.2007 12:47
Да взема да добавя и аз още малко тогава?
1-во най-важното събитие което трябва да се коментира е ЦЕНЗУРАТА, и нарушаването на конституцията от държавен орган, както и хартата за правата на човека.
Това е факт и за мен е най-големия проблем след 89-та до сега. Огромна крачка назад. Всичко останало изглежда смешно сравнение с гореспоменатото.
2-ро. За собствениците на интелектуални продукти:
Те като цяло ни предлагат един несъществуващ продукт (неможе да го пипнеш?) за който няма регламентирани закони като останалите продукти.
Писна ми да чета как някои ги бил ограбвал милите творци.
Ограбените сме ние, които отиваме плащаме Хлв. за билет за кино след което 15мин. гледаме реклами (но не на филми!!!).
За какво да давам пари за кино когато вместо филм ми отнемат 15мин които по моя преценка (и на моя работодател) струват повече от 6лв (това е масовата цена за прожекция в сностен киносалон).
Губят ми времето с тези 15мин реклама, а вече са ми взели паричките, господа ощетените.
Някак си успявам да го преглътна, закаснявам за филми умишлено, което вероятно дразни другите хора в салона, обаче не стига цялата мизерия с рекламите, не не е достатачно.
Оказва се че филма е пълна боза, и няма нищо общо с рекламния трейлър.
Да не говорим за филми като "Epic Movie" който е кандидат за най-лош филм на всички времена.
Сега ако си купя една развалена салата от магазина,
лошо му се пише и на производителя на салатата и на магазина, за това в над 90% от случаите дори в кварталните магазинчета ако аз се оплаа, че хляба който са ми продали е мухлясал, ще ми дадат друг хляб или ако нямат ще ми върнат парите.
Какво става сега с "мухлясалия" филм,софтуер и т.н. ?
Кой ще ми върне парите? Каде в закона са защитени правата на потребителя?
Така че господа собственици на авторски права,
моля ви, престанете да ревете колко сте ущетени.
Ние потребителите сме ущетени от вас и то в огромни количества. Престъпниците СТЕ ВИЕ!
3-то: Не е много по темата но немога да не коментирам изказването на "рекетирания LAN".
Отново сме свидетели на поредната инсинуация.
Както повечето ИТ грамотни хора знаят, торентите работят на принципа пиир то пеер, или директен обмен на информация м/у потребителите, което означава, че за да работи добре тази услуга, трябва да има бърза връзка м/у потребителите, а не от потребителя до торент тракера.
Освен това ми е много лйубопитно, дори хипотетично да предположим, че има нещо вярно в това твърдение, много бих искал да знам кой предлага оптично свързване до щата тексас (или някои друг американски щат) за скромните 1500лв на месец? Че вие с тази тарифа убихте конкуренцията, БТК за пример искат по 5000$ за 1mbps гарантирана линия до точка извън БГ.
Аз разбира се като малко по-грамотен от "рекетирания LAN", се досещам за какво става въпрос.
Става въпрос за директна свързаност (най-вероятно) до доставчика на интернет Data.BG, който има "free" сервер и кадето информацията физически се намира в офиса на този доставчик.
Те от своя страна, карат другите доставчици да поемат разходите за "тази оптична свързаност" между тях, тъй като имат какво да предложат. Което разбира се е доста незаконно и тесногледо мислене, но неможе да се намесва по никакъв този вид обмен на данни и торентите.

В резуме, може още много неща да се кажат, и много да се говори за показните нарушения на ГДБОП, за това как закона позволява да се изземват като доказателство техника, която по никакъв начин неможе да послужи като такова - примерно маршрутизаторите и "switch"-овете на доставчика, въпреки че те нямат свободна памет на която да се съдържа каквато и да е нелегална информация.
Как това действие на господата от ГДБОП може директно да докара до фалит само за няколко дни и най-силния интернет доставчик в БГ, и как господата от ГДБОП, знаят за това си право и го ползват с пълна сила за да сплашват и изнудват доставчиците.
Не, ГДБОП не си върши работата. Изнудването, Цензурата, Саботажите, това не са законни действия, и дори да бяха решението трябва да е на съдебната власт, а не самолично на господин Явор Колев, чиито познания в ИТ сферата започват да ми стават все по съмнителни.
цитирай
68. анонимен - Страх ме е
25.03.2007 19:31
Страх ме е не от ГДБСП-овци, а от това, че даже да им докажем, че не сме камили, някъде "горе" ще ни (това "ни" се отнася за над 1 милион души) водят за такива...А цялата тази тупурдия, наречена "защита на интелектуалната собственост", визуализирана от голи артисти и артистки и озвучена от гласа на един сегашен министър (бивш борец за свобода от екрана), считам за едно голямо лицемерие...узаконено лицемерие!!!
С подобна наглост беше лансиран и един Закон за енергетиката, който узакони обирджийството на народа от Топлофикация и дъщерите й - някакви фирми за "топлинно счетоводсто"...
Та казвам, страх ме е!... Защото парадоксално но факт: гласът на обикновените - при това милиони хора не се чува, а върхушката си прави каквото си ще...
цитирай
69. анонимен - страшно нема!!!
25.03.2007 20:39
Нема страшно.Не обрьщайте внимание на никого.Пускаите тракерите и да вьрви сийда.Останалото няма никакво зна4ение(не забравяйте 4е тьпаците са 2х пове4е от китайците).А полицията както винаги се затруднява на кого да духа,не знаейки от кьде духа вятьра.
цитирай
70. анонимен - кой взема парите ?
25.03.2007 22:50
А замисляли ли сте се от цялата работа кой взема $$$ ? Защо Я.К. не се занимава повече със Славейков и защо data.bg (предвидливо предупредени) освободиха търсачката си - виждате ли ние не вземаме пари за пиратски софтуер/филми, но не изтриха нищо от сървърите ? Въпрос на пари е бе хора - не на идеи.
цитирай
71. анонимен - ГД Б..ашибозук
26.03.2007 01:39
...и башибозука за пари и слава е клал народа си....Позор ,гопода офицери...позор !!!!
цитирай
72. анонимен - терор и блюдолизци
26.03.2007 01:56
аз съм нормален човек,който си спомня,къде от личен опит,къде от разкази на потърпевши,комунистическите методи за унищожаване на всякакви права.това което се случва в България около акцията срещу торентите ме уплаши,защото модела не се различава никак от онова,което смятам за репресия.уплаших се и се попитах дали не съм разбрал грешно и всъщност да живея в страна,току що приета в редиците на ссср?изчетох много мнения,за да разбера много ли са тези,които смятат като мен и се уплаших още повече.усетили жегата,дори доскорошни "духове на свободата"се омаскариха и принизиха да обикновенни блюдолизци,мазнещи се около трапезата на която някакви Таткосинковци се мъчат да затрият (за кой ли път в България) праото ни да живеем по правилата на новия век.та тези блюдолизци/без имена,страхувам се/се пуснаха дори сред форумите,къде за да се подиграят някому,къде за да дадат вещото си мнение относно героичната полиция,която само си върши работата,къде за да доядат онова,което е останало по софрата.
държавата отново яде децата си

казвам се иво христов и няма да простя на червените,ако пак се опитат да ме превърнат в роб
цитирай
73. анонимен - ???
26.03.2007 02:18
Бандюги ни управляват!Вече 18г.-грабят!Явно не им стига (то кокаина им е скъп),затова сага от тракерите трябва,да "цоцат" (дано се задавят)!! Що не им приложим един китайски наказателен кодекс,та да се напълнят гробищата с мутри,депутати,няколко кметове,прокурори,ченгета и съдии???
цитирай
74. анонимен - много шум за нищо
26.03.2007 02:43
не мисля ,че тази показна акция допринесе за спирането на пиратството,дори напротив точно обратното,видно пиратите които печелят доста парички на Славейков и сродни битаци,е възможно да са естествените поръчители на такава "операция". При положение , че един диск на Славейков струва цифра пари, а с два направо си плащаш месечния достъп до Мрежата е как да не пищят пиратите нагушили се яко в годините на бавен нет ? Тук въпросът е не защо ГДБОП направиха акцията ,а кой стои зад нея? не говоря разбира се за продавачите по сергийте на площада а за организаторите на това да има изобщо такива неща там...спомнете си как умря "Макарона" признат пират с верига от магазини за дискове с музика.
цитирай
75. анонимен - За съдържанието и неговата форма?
26.03.2007 15:01
Доста интересни неща прочетох тук за и против,та реших и аз да изкажа "компетентно мнение".От доста години си задавам въпроса кой какви авторски права има в нашата татковина...Мисля си и си разсъждавам и стигам до една дилема.

Как стана така че тези които преди двайсетина години бяха направили 90% от гаражите във видеотеки,а после направиха фирми от рода на Унисон,намси как во си видео и нам си къв си рекърдс изведнъж станаха(след като понатрупаха капитал)носители на авторски и сходни права,КАКВОТО И ДА ОЗНАЧАВА ТОВА...

Сега се правят на много ущипани и си намират начини да покажат колко са велики,гонейки торентите и то по начин по който само те умеят.Защо е такъв начина ще попитате,защото те умеят само така чрез методите на принуда,всяване на страх и цензура...Имат си и маша за която е много удобно да гони съдържание без форма защото като няма форма то тогава няма и съдържание за тях(брех какво нещо написах)...

Защо същите борци за права не кажат какво следва след показните им акции срещу търговци на стоки с недоказан произход на марката като Адидас,Найки и прочие...Защо се снимат по телевизията с конфискувана стока,а не казват че в 99,99% от случаите след дни връщат стоката по опис на притежателя.Може би защото в случая освен съдържание има и форма на съдържание за тях...
Пиратството ограбвало!Предполагам че е така,но само то ли ограбва.Защо не кажете защо няма един щогоде свестен наш филм в последните 15 години и защо повечето от вас се снимат в треторазрядни италянски продукции,за които и през ум не ми е дошло да ги ограбя.И защо чакате субсидия за някой филм и после си разделяте 95% от нея като хонорари.После като се види филма в интернет ревете до полуда,а не казвате кой ви плати филма и с какви пари...Наскоро гледах песните за Емвровизия по БНТ,която все пак се издържа и от бюджета и видях как се продуцира песен на Коцето-Калки просто останах изумен какво авторско присъствие и в песента и във визията и.Кой ли го плати това авторско хрумване оставям да решите вие които ни мачкате и ние които го търпим...
цитирай
76. анонимен - Wyprosi 4iito otgowori bi bilo d...
27.03.2007 17:05
Wyprosi 4iito otgowori bi bilo dobre nqkoi naj nakra da potyrsi (ako na nqkoj mu stiska de):

Интересни са някой други факти който всичко живо което размахва прослувутия 301 явно напълно умишлено пропуска:
01) Така често даваната ни за пример напоследък Япония е във този списък със специални/извънредни/спешни препоръки за спешни промени/реформи за да можело въпросните правозащитни организации да си вършат работата …
02) Най-малките тракери който човек може доста трудно да намери там имат по над 300,000-400,000 активни торрент-а (за сравнвние в нашия най-голям тракер а***абг има под 40,000) като една част от тях биха били незаконни почти в цял свят вкл Япония, но никой неги закача
03) Според информация предоставена им от Българските правозащитни организации основни проблеми тук са били: поне 3,000-4,000 интернет кафенета в които масово се разменяли или теглили и записвали пиратски материали и в който масово потребителите си Rip-вали комерсиални DVD-та (къде ли са тези че аз нещо не съм ги виждал досега), над 200 квартални LAN мрежи за досъпа до който потребителите си плащали месечна такса само за да могат да теглят пиратски софтуер от локалните им сървари (става дума за LAN мрежи с локални сървъри и без интернет - но комент), WEB сайтове който предoставяли за сваляне нелегални материали с/у заплащане посредством SMS-и, безчетните малки доставчици и частни WEB сървари който предлагат локализиран достъп до нелегални материали само за своите потребители.
04) “The BSA reports that the business software industry has been conducting an intense local Notice-and-Take-Down Letter program successfully requesting the ISPs to delete illegal content hosted on their servers.” - Все още несъм виждал такова писмо, но за това пък на сайта им непрекъснато се хвалят за обиските който са направили с помоща на правителственните организации.
05) Критикуват ни остро за всеоще масовото разпространение на пиратските дискове който могат да се намерят съвсем лестно по сергиите във всеки един град който се радва на международни посетители.
06) Отправят остра критика че 9-те ни активни фирми за производство на оптични носители са с много по-висок капацитет от необходимия на страната ни и наличиет на външни поръчки който държавата ни нямала юуридически инструмент способен да удостовери тяхната лигитимност. Поради което риска за производство на нелегални продукти бил голям.
07) Докладите на различни организации вкл. националната полиция че голяма част от търговията с нелегални материали се държи от организираните престъпни групировки в България.
08) Огромното количество пиратски аудиодискове по Черноморието ни.
09) Че все още НАД 50% от игралните зали в българия масово използват нелицензиран софтуер и игри.
10) Според доклада на BSA 69% от фирмите в българия масово ползват нелицензиран софтуер, а фирмите продаващи компютри продължават да инсталират нелегални програми на потребителите като това се прави с/у заплащане в дома на клиента или с/у подпис в/у декларация че това е софтуер който той е предоставил …
11) На базата на информация предоставена им от BullACT предполагат че борбата на “Cyber-Crime Unit of the Organized Crime Division”-та ни е възпрепятстван в борбата си с разпространението на филми посредством улични сергии, пазари, изпращане по пощата и интернет аукциони (имаме ли такива тук?) се възпрепятства от политически интереси …
12) Все още продължаващото в големи размери нелегално разпространение на Американски книги - предимно “fiction and textbooks” (я аз да ви питам каква част от населението ни има толкова добро ниво на англииския и финансови възможности че да има такъв пазар за американски книги в България?)
13) “all police stations have received instructions to act against piracy – though a lack of human
resources and competing priorities do not always permit such action” - маи само те си мислят така, защото фактите и медиините прояви говорят точно обратното за познанията им.
14) “The main reason for continued high levels of piracy, however, are the judiciary and the courts, who in practice consistently fail to treat copyright offenses as serious crimes.” - значи за пиратство може да те бутнат зад решетките за няколко години а за убииство да си излезеш след по-малко от година, но нашите закони все още не третирали “пиратството” като сериозно престъпление …
15) “Internet enforcement” точката е направо подигравка …
16) “Burdensome expert reports” - поредната пародия предложена кой знае от кой, да не говорим че въпросните експерти явно или са идиоти, или ги мързи да си свършат работата (ако могат де) или просто на “някой” нему е изгодно да я свършат в срок …
17) “It is important that judges in Bulgaria finally recognize the seriousness of these offenses and begin to take swifter action and impose jail time in serious cases involving repeat offenders. BSA reported that in 2006, only four cases were completed with a verdict. Compared with the size of the damages to the right holders, the low fines imposed on the offenders are clearly not deterrent sanctions. ” - Я да не се обаждате като незнаете какво е положението тук а от BSA да спрат да представят нещата така както на тях са им изгодни.


P.S. Towa e citat na mnenieto na drug potrebitel koeto namiram za kraaino interesen osobenno otkakto se zapoznah sys sudyrvanieto na wuprosniq dokument (4asta za Bylgariq zapo4wa ot ~330 stranica ako ne byrkam) i za informaciq na nashite politici (i ne samo) onazi izwadka ot 4-5 stranici sys tablicite koqto ni razmahwaha ne e ni]o syshtestweno i sydyrva podbrani izwadki ot doklada bez da otrazwa syshtnosta my.
цитирай
77. анонимен - Келешльк!!!
12.04.2007 21:47
проблема е кода купи проклетата Арена.Заради това ни вьвли4ат(и измислят) този дебат.Никьде по света р2р технологията не е подложена на толкова"професионален"анализ.Там просто си я има и на никого не му пука.При нас едните келеши цакат другите келеши с полицията(която гьмжи от идиоти и келеши).Когато келешите се накелешят проблема ще отпадне от самосебе си.А ние да си гледаме и слушаме.Поздрави на вси4ки даже на келешите.
цитирай
78. анонимен - МВР - Пример за подкупност и безотговорност
05.08.2007 04:51
Ясно е че МВР няма да подгони мафиотите със скъпите и лъскави лимузини и скъпите лъскави костюмчета. Те си плащат на МВР за да им бъде осигурано прикрите и спокойствие и МВР като раб на който му се плаща да е послушен, чинно и раболепно изпълнява това което господин мафиота нареди. После по интервютата по телевизията гледаме висши слушители на МВР с лъскави лимузини. Нали заплатите им били малки и не можели да си позволят такива коли, е как и от къде тогава идват тия коли? Купени са с парите от подкупите които им се дават от престъпниците за да са послушни рабове.
цитирай
79. анонимен - Българската полиция, СРАМ И ПОЗОР ПРЕД СВЕТА!
10.08.2007 23:09
Полицаи малтретират баба, която има 2 инфаркта и не и стигат парите за лекарства

http://nabludatel.blogspot.com/2007/08/blog-post_08.html

СРАМ И ПОЗОР ЗА ПОЛИЦИЯТА!!!
цитирай
80. анонимен - buying cheapest online Richmond Cigarettes
10.07.2011 06:03
<a href=http://financialshopva.com/Richmond-Cigarettes>buy cheap price retail Richmond Cigarettes</a>
цитирай
81. анонимен - balkamalka
13.07.2011 11:19
Волнуюсь ))Радует, что ваш блог постоянно развивается. Такие посты только прибавляют популярности
цитирай
82. анонимен - kamagra fluessig
28.07.2011 19:19
<a href=http://www.swiss-med.org/item/generic_kamagra_pills.html>kamagra deutschland serioes</a>

Kamagra ist die wirksamste generische Marke der erfolgreichsten und klinisch erprobte erektiler Dysfunktion (ED) Pille in der Welt, Viagra. Das orale Medikament (zusammen mit der ursprьnglichen Marke), das eine Erfolgsquote von 90% hat, ist so beliebt, dass es fьr mehr als 50% der Mдnner die dieses Produkt einnehmen deren Leben verдndert. Kamagra wirkt innerhalb 30-Minuten nach Einnahme und bleibt wirksam fьr insgesamt 4 Stunden.

<a href=http://www.swiss-med.org/item/generic_kamagra_pills.html>kamagra jelly erfahrung</a>

kamagra ajanta
kamagra alkohol
kamagra angebote
kamagra anwendung
kamagra apotheke
kamagra at
kamagra auf rechnung
kamagra aus deutschland
kamagra aus deutschland bestellen
kamagra aus holland
kamagra beipackzettel
kamagra bericht
kamagra berichte
kamagra berlin
kamagra bestellen
kamagra bestellen forum
kamagra bestellen wo
kamagra billig
kamagra billig kaufen
kamagra brausetabletten
kamagra cheap
kamagra chewable
kamagra cialis
kamagra dauer
kamagra deutschland
kamagra deutschland bestellen
kamagra deutschland erfahrungen
kamagra deutschland paypal
kamagra deutschland serioes
kamagra dosierung
kamagra dosis
kamagra effervescent
kamagra effervescent 100 brause tabletten
kamagra einnahme
kamagra einnahmeempfehlung
kamagra einnehmen
kamagra england
kamagra erfahrung
kamagra erlaubt
kamagra eu
kamagra express versand
kamagra fake
kamagra faelschung
kamagra faelschungen
kamagra fast
kamagra fast erfahrung
kamagra fizz
kamagra fluessig
kamagra forum
kamagra frau
kamagra gel
kamagra gel kaufen
kamagra gel nebenwirkungen
kamagra germany
kamagra gold
kamagra gold 100
kamagra gold forum
kamagra gruen
kamagra guenstig
kamagra gut
kamagra halbe tablette
kamagra haltbarkeit
kamagra hamburg
kamagra hersteller
kamagra holland
kamagra illegal
kamagra in apotheke
kamagra in der apotheke
kamagra in deutschland kaufen
kamagra in holland kaufen
kamagra in oesterreich
kamagra india
kamagra indien
kamagra info
kamagra inhaltsstoffe
kamagra jelly
kamagra jelly 100mg
kamagra jelly 5mg
kamagra jelly bestellen
kamagra jelly erfahrung
kamagra jelly gel
kamagra jelly guenstig
kamagra jelly nebenwirkungen
kamagra jelly schweiz
kamagra jellys
kamagra kaufen
kamagra kaufen deutschland
kamagra kaufen forum
kamagra kaufen in berlin
kamagra kaufen paypal
kamagra kaufen wo
kamagra kautablette
kamagra kautabletten
kamagra keine wirkung
kamagra kosten
kamagra lastschrift
kamagra legal
kamagra legal kaufen
kamagra levitra
kamagra liquid
kamagra love
kamagra lovegra
kamagra meinung
kamagra mit alkohol
kamagra mit paypal
kamagra mit paypal bezahlen
kamagra mit ueberweisung kaufen

Die Kamagra Nebenwirkungen sind die gleichen wie jene der ursprьngliche Marke Viagra und sind in der Regel mild treten eher bei hoher Dosis auf. Doch wie jedem anderen Medikament, Nebenwirkungen variieren von Person zu Person und das Medikament ist nicht fьr jedermann geeignet und sollte nicht ohne Vorsicht eingenommen werden.

<a href=http://www.swiss-med.org/item/generic_kamagra_pills.html>kamagra einnahmeempfehlung</a>
цитирай
83. анонимен - lolokoporet451
30.07.2011 01:06
good content
цитирай
84. анонимен - Mutitastetalt
31.07.2011 20:36
http://owdijfvcnid.com - efdnlwiernf soriiodinia <a href=http://efdincaa.com>dkyubwvfcn</a> Drormassy http://lirwjcnncvuier.com Aripseassumma
цитирай
85. анонимен - milf stories viagra
09.08.2011 00:27
<a href=http://sildenafilbuyonline.info>scam indian viagra imported from dubai</a>
http://sildenafilbuyonline.info - german viagra
http://sildenafilbuyonline.info naturally occuring elements of viagra
цитирай
86. анонимен - Oval Diamond Engagement Rings
14.09.2011 20:10
oTchjDb <a href=http://ho.io/makeityourring>makeityourring diamond engagement rings</a> rDuynmnaaraoirfp
цитирай
87. анонимен - kurs456valut
20.10.2011 13:40
useful information. It's the best
цитирай
88. анонимен - Inspires
19.01.2012 13:57
I hope you will write more on this topic! I would like to learn more about this, and to hear your oninion. I am sure it will be something great. <a href=http://onlinepharminfo.com/cialis.html>buy cialis</a>
цитирай
89. анонимен - adult cyber chat online cyber chat
31.01.2012 17:59
Thanks for writing. I have been ooking for such information for a lon time, and now I have found it! singles chat line <a href="http://stardustwebcams.com/blog/the-unabating-success-of-live-chat-video-sites/">live chat video</a> adults only chat rooms
цитирай
90. анонимен - вечерние платья размеров
17.10.2012 10:53
Доброго времени суток!У меня есть новость магазину он-лайн Тогда читайте новость - <a href=http://www.toutg.com/user/Efforiebice/>купить женскую обувь опт </a> интернет магазин сумки женские <a href=http://countessberry.org.ua/index.php?subaction=userinfo&user=aporiaclopync>женская белорусская одежда интернет магазин </a> кошелек <a href=http://www.libertycity.ru/user/AffofsKeype/>дорогая бижутерия </a> штаны ... Удачи Всем!
.:::.
<a href=http://kamagra-oral-jelly.blog.hr/>Kamagra online farmacy trust </a> - Kamagra jells : Online Order for Kamagra free consultation : <a href=http://kamagra-now.blog.hr/>lieferant von Kamagra </a> - Kamagra steroid
цитирай
91. анонимен - платья 2012 фото
17.10.2012 20:04
Привет Всем!Хотите купить одежду не выходя из дому? Тогда читайте новость - <a href=http://ch.chaikaapi.com/member.php?action=profile&uid=129283>мужская одежда интернет магазин </a> магазины для беременных <a href=http://ska4aymp3.ru.purple.intobservatory.ru/user/GrourryTume/>костюм деда мороза купить </a> купить джинсовый пиджак <a href=http://oksapostules.narod2.ru/>купить джинсы для девочки </a> скидки в магазинах одежды ... Хороших Вам покупок!
.:::.
<a href=http://online-kamagra.blog.hr/>Kamagra Online prescriptions pharmacy </a> - Bangkok Kamagra : Kamagra UK pay pal : <a href=http://lowest-kamagra-prices.blog.hr/>Kamagra Online UK </a> - Buy Generic Kamagra online without RX
цитирай
92. анонимен - джинсы женские фото
18.10.2012 06:13
Здраствуйте!У меня есть новость магазину он-лайн Тогда читайте новость - <a href=http://afotofiles.com/user/alkazyartelay/>валентино платья </a> майки <a href=http://zikl.ru/user/trouptSmoof/>купить сумку в запорожье </a> dress code одежда оптом украина <a href=http://clegaloc.narod2.ru/>молодежная одежда оптом украина </a> магазин женской одежды ... Успехов Вам!
.:::.
<a href=http://kamagra-oral-jelly.blog.hr/>UK purchase of Kamagra </a> - Cheap Kamagra in london : Online Generic Kamagra c.o.d. overnight : <a href=http://buy-no-prescription-kamagra.blog.hr/>new zealand Kamagra supplier </a> - Kamagra mixed with cannabis
цитирай
93. анонимен - купить теплое платье
19.10.2012 03:54
Привет Всем!Оформить заказ выгодный для Вас! Тогда читайте новость - <a href=http://blog98.ru/user/veroubbadorgo/>детская одежда интернет магазин недорого </a> магазин модной женской одежды <a href=http://volvoc30-club.ru/user/BersBrilino/>Купить бижутерию </a> интернет распродажа нижнего белья <a href=http://dejavu.ua/>каталог платьев фото </a> шорты 2012 женские ... Удачи Всем!
.:::.
<a href=http://get-kamagra.blog.hr/>Kamagra UK erectalis </a> - how to Buy Kamagra delivered overnight : Kamagra Oral Jelly last minute : <a href=http://kamagra-oral.blog.hr/>where to Buy discount Kamagra without prescription </a> - 100mg tadalafil Kamagra tablets
цитирай
94. анонимен - детская одежда войчик интернет магазин
19.10.2012 12:53
Здраствуйте!Хотите купить одежду не выходя из дому? Тогда читайте новость - <a href=http://russiancrimea.org/user/Juiguough/>интернет магазин брендовой одежды москва </a> интернет магазин одежды распродажа <a href=http://www.antiviruska.com/user/Arrisyreids/>купить косплей костюмы </a> интернет магазин одежды украина луганск <a href=http://www.lamoda.kiev.ua/>купить русский народный костюм </a> детские платья ... Удачи Всем!
.:::.
<a href=http://100mg-kamagra.blog.hr/>Kamagra Generic viagra 100 mg sildenafil </a> - how to get Kamagra : Kamagra Oral Jelly suppliers usa : <a href=http://kamagra-paypal-online.blog.hr/>Super Kamagra usa </a> - Kamagra danger
цитирай
95. анонимен - интернет детской одежды распродажа
19.10.2012 22:03
Доброго времени суток!У меня есть хорошая новость Тогда читайте новость - <a href=http://xxmusic.ru/user/intismsertave/>adidas интернет магазин распродажа </a> брендовая одежда <a href=http://dalove.ru/user/SeedgetOith/>интернет магазин распродаж </a> кошелек <a href=http://dejavu.ua/>платья хмельницкий </a> мужские рубашки модные ... Всем пока рад был сообщить...
.:::.
<a href=http://kamagra-oral-jelly.blog.hr/>tablets Online Kamagra Jelly </a> - Kamagra supplier viagra : Kamagra active halflife : <a href=http://now-online-kamagra.blog.hr/>Kamagra nederland </a> - Cheap Kamagra Buy pharmacy online now
цитирай
96. анонимен - Attassesymn
20.10.2012 14:48
http://allbestedmeds.com/acheter-avana-france.html avanafil Avanafil was approved by indinavir Crixivan and ritonavir Norvir atazanavir Reyataz clarithromycin loss swelling in your your face etc. pop a pill and are ready in needs and that is. [url=http://allbestedmeds.com/acheter-avana-france.html]acheter avanafil[/url] of Avanafil and. <a href=http://allbestedmeds.com/compra-avana-italy.html>comprar avana</a> Of course if you have managed to last need to worry since this medicine has helped erections and that is there is no need to take.
цитирай
97. анонимен - купить обувь на широкую ногу
21.10.2012 00:14
Привет Всем!Оформить заказ выгодный для Вас! Тогда читайте новость - <a href=http://www.womenround.ru/user/Linnygync/>костюмы матрешка купить </a> вязанные свитера <a href=http://detransle.narod2.ru/>зимняя верхняя одежда интернет магазин </a> интернет магазин одежды в пензе <a href=http://nastavnik.com/index.php?subaction=userinfo&user=veiteTieque>каталог подростковой одежды </a> комбинезон женский ... Успехов Вам!
.:::.
<a href=http://lowest-kamagra-prices.blog.hr/>Order Generic Kamagra India discount </a> - Buying online Kamagra Cheap overnight delivery : Kamagra Online Canada : <a href=http://lowest-kamagra-prices.blog.hr/>Oral Jelly australia Online Cheapest Kamagra </a> - Kamagra and side effects
цитирай
Търсене

За този блог
Автор: thehobbit
Категория: Политика
Прочетен: 726177
Постинги: 186
Коментари: 1374
Гласове: 2388
Архив
Блогрол